9. A 9. B

 GEO

ANALIZA OGLEDA DOKUMENTARNEGA FILMA PO IZBIRI

 

 LUM

Likovna naloga: ČLOVEK IN  POKRAJINA

Nadaljevanje likovne naloge

Na spletu poišči likovno delo z naslovom Krik, avtor norveški umetnik Edvard Munch (v Google vtipkaj: krik edvard munch). Poišči grafiko (črno-bela upodobitev). Na tej upodobitvi v ospredju vidiš osebo, iz katere se razlega krik. Ta krik odmeva po celotni pokrajini, ki je upodobljena v ozadju. Umetnik je pokrajino upodobil z raznimi črtami (razne debeline, oblike, smeri…), ki še poudarijo tesnobno vzdušje.

 Nariši risbo v kateri v ospredju upodobiš osebo v določenem čustvenem stanju (lahko podobno kot v Kriku, lahko drugo stanje – žalost, jok, jeza, osamljenost in podobno).  V ozadju nariši pokrajino in jo zapolni z raznimi črtami, ki izražajo čustveno stanje narisane osebe. Pri ustvarjanju uporabi čimveč domišljije in likovnega znanja. Rišeš s svinčnikom, barvaš lahko s svinčnikom, barvicami, temperami, tušem.

Čas izdelave so štiri šolske ure. Fotografijo izdelka mi pošlji do 29.5.2020 na elektronski naslov: milan.bajzelj@guest.arnes.si  Ta izdelek bo ocenjen.

Kriteriji ocenjevanja so naslednji:

 1. Rešitev likovnega problema: izvirno (5), dobro (4), zadovoljivo (3), delno rešen likovni problem (2)
 2. Izvedba likovne tehnike: dosledno in natančno (5), manj natančno in dosledno (4), zadovoljivo (3), nedosledno (2)
 3. Izvedba likovnega motiva: zanimivo in originalno (5), manj izvirno in domiselno (4), malo izvirnosti in domiselnosti (3), nedomiselno in neizvirno (2)

V primeru neposlanega izdelka se za pridobitev ocene oceni zadnji končani izdelek, ki je nastal v času rednega pouka v šoli.

 ZGO

POMEN KOLONIJ ZA EVROPSKO GOSPODARSTVO

 GEO

ANALIZA OGLEDA DOKUMENTARNEGA FILMA PO IZBIRI

KEM 9. a in 9. b

Naslov: Pralna sredstva – mila

Pri delu uporabi učbenik KEM 9 na str. 72, 73 in 75 (spodnja tretjina). Pozorno preberi besedilo in si oglej skice.

V zvezek napiši vse točke NA KRATKO v učb. str. 75.

Dobro si oglej kemijsko enačbo reakcije nastanka mila (učb. str.72).

V zvezek napiši naslednjo besedno enačbo:

1 molekula maščobe + 3 molekule KOH ali NaOH    →    3 molekule mila + 1 mol. glicerola

Na str. 73 si oglej skico zgradbe pralnega iona (v obliki skice ga nariši v zvezek)  in 3 zaporedne skice (a, b, c), ki prikazujejo delovanje pralnih ionov.

Za utrjevanje vsebin reši še vaji 1 in 2 v DZ str.45, 46.

Tokrat ni potrebno pošiljati v pregled, ker bomo zapiske pregledali in po potrebi dopolnili pri pouku v šoli.

Uspešno delo in se kmalu vidimo v živo.

 SLOVENŠČINA

1. SKUPINA

Tema: Utrjevanje znanja

REŠI NALOGE V DZ 1. DEL:

SKLEPAM IN POJASNJUJEM: od str. 129 do 131 reši naloge od 1 do 5.

REŠI NALOGE V DZ 2. DEL:

PREGLED PRIREDIJ: na str. 24 reši 7. nalogo.

GRADIVA MI POŠLJITE V PREGLED VSAK DAN SPROTI!

2. SKUPINA

LOČNO PRIREDJE

Danes boš spoznal(a) novo priredje, ki omogoča izbiro, zato v zvezek napiši naslov: LOČNO PRIREDJE.

V DZ reši 1. nalogo na 128. strani, nadaljuj z 2. nalogo, tako da uporabiš veznik ali/ali pa.                    

2. nalogo v celoti prepiši v zvezek.  Pomni: Pred ločnim veznikom ali/ali pa vejice ne pišemo.

Na straneh 128 – 129 reši še 3. in 4. nalogo.

3. SKUPINA

TEMA: PRIPREDNO ZLOŽENA POVED

Odpri svoj zvezek in ponovi pojme PODREDNO ZLOŽENA POVED (GLAVNI IN ODVISNI STAVEK), VRSTO ODVISNIKOV; PRIREDNO ZLOŽENA POVED (VEZALNO IN STOPNJEVALNO RAZMERJE).

Delovni zvezek 1. del odpri na 128. strani. Reši 1. nalogo.

Ugotovil/a si, da izbiro izražata primera a in d, in sicer z veznikom ali (vejice ni).

Tako priredno zloženo poved, ki izraža izbiro, imenujem LOČNO RAZMERJE (PRIREDJE).

V zvezek pod jezikovni pouk napiši naslov LOČNO RAZMERJE (PRIREDJE)

Primer ločnega razmerja zapiši v zvezek (lahko primer iz 1. naloge ali pa svoj)

Nato reši v delovnem zvezku 2. nalogo in nato še 3.

Če boš imel/a težave pri reševanju ali z razumevanju snovi, me vprašaj.

DODATNA NALOGA ZA VEDOŽELJNE:

Ni mi povedal, ali pride v šolo.

Ali prideš v šolo ali ostaneš doma.

Primerjaj povedi. V obeh se pojavi veznik ali. V 1. primeru je pred ali vejica, v 2. primeru ne. Pojasni, zakaj tako. Odgovor mi pošlji.

ANGLEŠČINA

1. SKUPINA

Priprave na vrnitev v šolo

1.) Preglej in uredi vse zapiske za angleščino (zvezek, DZ, U).

2.) Pripravi kratko evalvacijo dela na daljavo (v zvezek, lahko v slovenščini), spodnja vprašanja naj ti bodo v pomoč:

 • Katere so prednosti pouka na daljavo? Kaj ti je bilo najbolj všeč?
 • Katere so pomanjkljivosti pouka na daljavo? Kaj si najbolj pogrešal?
 • Koliko časa si porabil za angleščino (tedensko, primerjava s poukom v šoli – 3×45 minut)?
 • Kako razumljiva in vodljiva so bila navodila?
 • Navedi vzroke, zakaj se nisi redno odzival in pošiljal zahtevanih nalog.
 • Kaj si pridobil s poukom na daljavo?
 • Katera snov, ki si jo delal od doma, ti je bila najbolj všeč in kaj meniš, da si najbolje usvojil?
 • Kaj od snovi se ti zdi, da nisi najbolje razumel?

O tem bomo govorili prihodnji teden v šoli, zato se pripravi.

2. SKUPINA

NAVODILA >>> KLIK

3. SKUPINA

NAVODILA >>> KLIK

(Skupno 58 obiskov, današnjih obiskov 1)